Fyzioterapie Háj ve Slezsku

Fyzioterapie je obor zdravotnické činnosti zaměřený na diagnostiku a terapii funkčních poruch pohybového systému. Prostřednictvím pohybu a dalších fyzioterapeutických postupů cíleně ovlivňuje funkce ostatních systémů včetně funkcí psychických.  Fyzioterapie se uplatňuje ve všech subsystémech péče o zdraví – v oblasti podpory a výchovy ke zdraví, v prevenci (primární, sekundární i terciální), v léčebné péči, v rehabilitaci.
Fyzioterapie svými specifickými prostředky zasahuje tam, kde pohyb a ostatní fyzické i psychické funkce jsou ohroženy procesem stárnutí, zraněním, nemocí nebo vrozenou vadou.

 • Diagnostika
  K pohybové diagnostice používá fyzioterapie speciální kineziologické postupy a testy, fyzikální měření ke stanovení rozsahu pohybu v kloubech a stupně svalové síly, k vyhodnocení pohybových vzorů, posturálního a lokomočního chování pacienta, klienta. Diagnostické postupy vedou ke stanovení terapeutického plánu, ergonomickému poradenství
 • Terapie
  K terapii používá fyzioterapie neinvazivní léčebné prostředky fyzikální povahy. Je to především pohyb a to aktivní i pasivní, mechanické podněty, gravitace, teplo, chlad, tlakové a vztlakové síly vodního prostředí uplatněné ve speciálních postupech, metodách a konceptech pohybové, manuální a reflexní terapie, ergonomické poradenství. Jako doplňující prostředky využívá fyzioterapie i podněty ostatních fyzikálních médií z arteficiálních zdrojů (jako účinky mechanické, účinky světelné energie, elektrického a magnetického pole).
 • Hodnocení
  Hodnocení vyžaduje opětovné vyšetření za účelem zhodnocení dosažených výsledků terapie.
 • Dokumentace
  Dokumentace je vedena v průběhu celého procesu fyzioterapie
 • Cíl
  Cílem fyzioterapie je zachování a obnovení optimální funkce pohybového systému. Pohyb, jako jeden ze základních atributů pojmu zdraví, působí na ostatní funkce organismu, včetně funkcí psychických.

FYZIOTERAPIE U SKOLIÓZ

Pro koho je program určen:

Pro klienty a klientky, které trápí skolióza různého typu a stupně (od školního věku po dospělé). Pro klienty s idiopatickou skoliózou, kteří by se rádi aktivním přístupem pokusili předejít zvažovanému operačnímu řešení. Pro klienty se skoliózou, kteří jsou po operaci páteře a chtějí zlepšit funkci své páteře a trupu, eventuálně pomoci snížit či eliminovat bolesti pohybového systému. Pro rodiny, které chtějí aktivně pracovat na zlepšení potíží člena rodiny se skoliózou.

BALÍČEK TERAPIE

Cena: 4500,- Kč

Balíček zahrnuje:
7×60 min. individuální fyzioterapie
3x30min. korekční cvičení pod odborným dohledem fyzioterapeuta

 • Prostudování zdr. dokumentace (MR, CT, cílených vyšetření)
 • Vstupní anamnéza
 • Vizuální a palpační vyšetření
 • Svalové testy, posouzení svalových dysbalancí
 • Testy hlubokého svalového systému
 • Návrh na odstranění příčin problémů
 • Případná fotodokumentace

BALÍČEK PREVENCE:

Cena: 3000 Kč

Balíček zahrnuje:
5x 60min.individuální fyzioterapie
2x 30min.korekční cvičení pod odborným dohledem fyzioterapeuta

 • Prostudování zdr. dokumentace (MR, CT, cílených vyšetření)
 • Vstupní anamnéza
 • Vizuální a palpační vyšetření
 • Svalové testy, posouzení svalových dysbalancí
 • Testy hlubokého svalového systému
 • Návrh na odstranění příčin problémů
 • Případná fotodokumentace
Sbalit / zavřít odstavec: FYZIOTERAPIE U SKOLIÓZ

BOLEST A PORUCHY V OBLASTI ČELISTNÍHO KLOUBU

Bolí Vás často hlava, zuby nebo krční páteř, ale zdroj bolesti se nedaří určit a tedy ani léčit? Máte všechna možná vyšetření u různých specialistů v pořádku a přesto Vás trápí migrény? Zdroj potíží muže být v malém kloubu spojujícím dolní čelist s lebkou.

Velké množství lidí pociťuje při pohybu čelisti (při kousání a mluvení) bolest, lupavé zvuky, vrzání nebo přeskakování; mají problémy s otevíráním nebo zavíráním úst. Onemocnění čelistního kloubu patří k velice častým potížím – 40 až 60 % lidí během života zaznamená nějakou formu problémů spojených s tímto kloubem, často aniž by to tušili.

OBRAZ PORUCHY ČELISTNÍHO KLOUBU

 • Bolest, která postiženého netrápí jen připohybu čelistí, ale mnohdy i v klidu, např. během spánku. Nejčastěji je samozřejmě lokalizovaná v místě kloubu před uchem, ale může se šířit i do ucha, do horních i dolních zubů nebo krku. Mnohdy se projevuje bolestmi hlavy, které mohou být podobné bolesti u migrén. Tyto příznaky a zejména nejasná lokalizace bolesti často vedou k mylným diagnózám – pacienti jsou opakovaně vyšetřováni stomatologem, ORL lékařem, neurologem a zdroj potíží přitom tkví v čelistním kloubu.
 • Zvukové fenomény provázející pohyb kloubu – projevují se lupáním(krátký zvuk) nebo vrzáním (tzv. krepitací).
 • Změna hybnosti dolní čelisti – projevuje se omezeným až znemožněným otevíráním úst nebo naopak luxacemi, tedy stavy, kdynení možné zavřít ústa po jejich maximálním otevření.

PŘÍČINA PORUCHY

Nejčastější příčinou poruch čelistního kloubu je nadměrné zatěžování kloubu, které nastává například při skřípání či nadměrném zatínání zubů nebo jednorázově v důsledku traumat (údery, pády na bradu…).

Na přetěžování kloubu se podílí také vady skusu, chybějící zuby a překážky, které narušují správný kontakt horních a dolních zubů, jako jsou vystouplé zuby nebo nevhodné zubní náhrady (umělé korunky či můstky apod.).

K přetěžování čelistního kloubu, zejména zatínáním zubů, dochází často při psychické zátěži, proto se onemocnění čelistního kloubu projevuje také při opakovaných stresujících situacích. V takovém případě mluvíme o funkční příčině bolesti kloubu způsobené reflexními změnami – lokalizovanými spoušťovými body, tzv. triggerpointy a velkým svalovým napětím ve svalech ovlivňujících právě tento kloub.

Dlouhodobým důsledkem výše jmenovaných příčin pak mohou být až strukturální degenerativní změny v podobě artrotických změn kloubu.

FYZIOTERAPIE

Fyzioterapií je možné zpevnit dynamické stabilizátory kloubu – tedy svaly, optimalizovat rozsah pohybu a obnovit optimální svalovou souhru nutnou pro správnou koordinaci pohybů čelisti. Využíváme zde techniky měkkých tkání, šetrné ischemické pressury triggerpointů (spoušťových bodů) a postizometrickou relaxaci žvýkacích a jazylkových svalů. Pacienta naučíme i cviky, které může provádět doma jako autoterapii.

Ve většině případů do terapie čelistního kloubu (TMK) zařazujeme i terapii pro ovlivnění krční páteře a celkové postury (např. korekci předsunutého držení hlavy, které zvyšuje svalovou dysbalanci a způsobuje přetížení krční páteře vzájemně se ovlivňující s čelistním kloubem).

Důležitou součástí je edukace pacienta – vysvětlení příčin a důsledků jeho potíží, doporučení režimových opatření, jako je kontrola maximálního otevření úst při zívání či jemnější potrava.

Sbalit / zavřít odstavec: BOLEST A PORUCHY V OBLASTI ČELISTNÍHO KLOUBU

FYZIOTERAPIE SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA

Pánevní dno vytváří statickou podporu pánevním a břišním orgánům, má funkci svěračovou, podpírá pánevní orgány a ovlivňuje jejich postavení. Významným způsobem se podílí na držení těla a dýchání, zajišťuje stabilitu SI skloubení a trupu, jelikož je součástí hlubokého stabilizačního systému trupu.

Při oslabení a nesprávném funkčním zapojení svalů pánevního dna dochází k inkontinenci, prolapsu pánevních orgánů, sexuálním dysfunkcím, nestabilitě pánve a kyčlí. Oslabení pánevního dna bývá spojené se zvýšenou nitrobřišní svalovou aktivitou, s poruchami držení těla.

Terapie svalů pánevního dna či inkontinence probíhá po důkladném vstupním kineziologickém vyšetření, při kterém zjišťuji funkční stav pánevního dna (dle PERFECT schématu). V rámci terapie vás seznámím s anatomií svalů pánevního dna, funkcí těchto svalů a s faktory vyvolávající oslabení či inkontinenci.
Naučím vás, jak pánevní dno volně aktivovat, zapojovat jej v zátěžových situacích. Kladu důraz na zapojení těchto svalů do pohybových stereotypů, uvědomění si oblasti pánve a svalů pánevního dna. Kromě cvičení těchto svalů je důležitá optimalizace pohybového systému jako celku.
Na základě vyšetření stanovím délku trvání a průběh fyzioterapie, každému na míru sestavím individuální léčebný plán.

Velice důležitá je prevence inkontinence zvláště v časném poporodním období. V rámci terapie provádím proškolení rodičky o způsobu vhodného cvičení, které vede ke zpevnění hluboké muskulatury trupu včetně svalstva pánevního dna.

V terapii používám navíc také moderní pomůcky usnadňující posílení pánevního dna. S výběrem vhodné pomůcky vám osobně poradím dle vaší potřeby a doporučím pro vás tu nejvhodnější.

Sbalit / zavřít odstavec: FYZIOTERAPIE SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA

INDIVIDUÁLNÍ LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA NA NEUROFYZIOLOGICKÉM PODKLADĚ

využívá stimulaci různých receptorů organismu (kožních, ve svalech, v kloubech, rovnovážné ústrojí…) k tomu, aby došlo k ovlivnění řídicích funkcí pohybu (centrální nervový systém – mozek, mícha), cílem je změnit pohybové chování pacienta a tím snížit jeho bolesti či pohybové dysfunkce.

Zde patří:

Brügger koncept a Škola zad

zahrnuje obecné zásady života, správný sed, leh, pohybové stereotypy, správné zvedání břemen, správné zapojování svalů do daných poloh a pohybů

Metoda Mojžíšové (léčba sterility)

Metoda Ludmily Mojžíšové se skládá z řady cviků, při kterých se uvolní vychýlená kostrč a stažené svaly pánevního dna. Právě tyto obtíže mají často za příčinu neplodnost, opakované potraty nebo různé gynekologické problémy. Pokud naše držení těla není optimální, může se stát, že se část páteře zablokuje. Dochází k podráždění nervů, které může mít pak za následek svalové křeče vejcovodů a dělohy. Svalová křeč vejcovodu se může projevit na ultrazvuku jako srůst, a i když se o skutečný srůst nejedná, následky jsou stejné – neplodnost.
Indikace:- funkční vertebrogenní potíže

 • skolióza u dětí do 15-ti let
 • artróza kyčlí, bolesti kostrče
 • bolesti zevních pohlavních orgánů, bolest při pohlavním styku, chybění orgasmu
 • chybění menstruačního krvácení u mladých dívek
 • nepravidelné či bolestivé menzes
 • malá, nevyvinutá děloha, obrácená poloha dělohy
 • neprůchodnost vejcovodů
 • opakované potraty
 • nemožnost otěhotnění
 • zlepšení kvality spermií
 • zácpa
 • pomočování u žen
 • šetrné provádění v těhotenství usnadňuje porod

Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS)

Zakladatelem Dynamické neuromuskulární stabilizace (zkratka DNS) je prof. PeadDr. Pavel Kolář, Ph.D., který využil své znalosti z vývojové kineziologie, popsané především prof. Václavem Vojtou. Kineziologií se zabýval i doc. MUDr. František Véle, CSc., který se podílel na popsání a využití principů kineziologie ve fyzioterapii. Inspirací dr. Kolářovi byl jistě i prof. MUDr. Karel Lewit, také jeden ze zakladatelů tzv. Pražské školy.

DNS koncept je založen na vývojové kineziologii. Jde o logickou úvahu, jakým způsobem lze využít znalosti vývojové kineziologie pro diagnostiku a terapii funkčních poruch pohybového systému. Dynamická neuromuskulární stabilizace pracuje s našimi pohybovými stereotypy, a to jak těmi správnými, tak také těmi nekvalitními, které vznikají v průběhu našeho života už od raného dětství či nesprávným užíváním těla v denních činnostech, pohybu a sportu v pozdějším věku. DNS se snaží tyto špatné stereotypy přeprogramovat v naší centrální nervové soustavě (CNS – mícha a mozek) a přes principy vývojové kineziologie optimalizovat naše pohybové chování.

Vývojová kineziologie se zabývá geneticky podmíněnými pohybovými programy v centrálním nervovém systému. Tyto programy se díky zrání CNS aktivují a řídí systém posturální (držení těla proti gravitační síle Země) a systém lokomoční (vykonávající pohyb). U schopnosti udržet posturu (správné držení těla) mluvíme o schopnosti aktivovat tzv. hluboký stabilizační systém páteře (HSSP).

Pokud svaly HSSP nefungují ideálně, rozšíří se svalové napětí i na svaly, které jsou primárně určeny k pohybu (lokomoci). Pokud na tyto svaly klade CNS i nároky spojené s držením těla (posturální), dochází k jejich přetížení a je jen otázkou času, kdy dojde ke vzniku funkční poruchy, např. bolesti, blokády, svalové dysbalance…, nebo k jejich strukturálnímu poškození (přetržení svalových vláken, šlachy…). Tato funkční či strukturální poškození mají zpětně negativní vliv na posturální funkci HSSP, čímž vzniká začarovaný kruh…

DNS se zabývá dysfunkcí svalů. Při funkčních obtížích pohybového aparátu nejde tedy o hledání řešení nedostatečné či nadměrné síly svalu nebo velikost jeho hmoty (jak je tomu patrné u sportovců), ale především o správnou funkční aktivitu svalových řetězců a schopnost časování aktivity jednotlivých svalů, motorických jednotek

Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS)

je koncept využívaný ve fyzioterapii k diagnostice a terapii pohybových funkcí. Tento koncept vypracoval Prof. Pavel Kolář na základě principů vývoje centrální nervové soustavy v průběhu prvního roku života dítěte. Jedním ze základů této koncepce je fakt, že vývoj naší postury je zásadně spojen s vývojem naší anatomie a dokonce ji do značné míry podmiňuje – tedy, že „funkce tvoří orgán“.

Velmi důležité pro samotné pochopení principu Dynamické neuromuskulární stabilizace je vysvětlení pojmu „postura“. Posturou je bráno aktivní držení pohybových segmentů těla proti působení zevních sil (nejčastěji v tomto směru je síla tíhová). Postura je často používána pouze ve smyslu stoje na dvou končetinách nebo sedu, ale tento pojem je výrazně širší a je součástí jakékoli polohy a každého našeho pohybu. Je zde vhodné citovat Magnuse, který řekl, že „Postura doprovází náš pohyb jako stín“.

Terapie dle DNS

Jedním z hlavních cílů terapie dle DNS je ovlivnit volní kontrolu automatické posturální funkce svalů, která je pro člověka velmi obtížná, avšak pro správné fungování pohybového aparátu zásadní. Poté, co se podaří tuto souhru stabilizačních svalů obnovit, se ji snažíme zařadit do běžných denních a sportovních činností.

V terapii jsou využívány základní obecné principy, které vycházejí z programů zrajících v průběhu posturálního vývoje člověka a jeho centrální nervové soustavy v průběhu prvního roku života. Cvičení vždy začíná ovlivněním a začleněním trupové stabilizace, neboli tak často zmiňovaného pojmu hlubokého stabilizačního systému páteře (dále HSSP). Správná aktivace HSSP je základním předpokladem pro kvalitní funkci končetin. Již mnohokrát bylo prokázáno, že aktivace bránice, pánevního dna, břišních a zádových svalů (tedy HSSP) předchází a je zásadní pro pohybovou aktivitu horních a dolních končetin. Hrudní koš, břicho, pletencové oblasti a samozřejmě páteř tvoří pevný rám, který je podmínkou pro všechny pohybové činnosti. Pokud není trupová stabilizace optimálně zapojována, není vytvořena kvalitní opora pro provedení pohybů v končetinách, dochází k přetěžování páteře a kloubů a je jen otázkou času, kdy dojde ke vzniku obtíží funkčních a později i strukturálních (osteofyty, artrotické změny, výhřezy plotének a jiné).

Při samotném cvičení je velmi důležité uvědomit si, že zpevnění jednoho segmentu není nikdy vázáno pouze na svaly příslušného úseku, ale že vždy dochází ke globální svalové souhře. Každý pohyb v jednotlivém segmentu se promítá do úponově provázaných oblastí a tím do celého těla. Cílem terapie je dosáhnout rovnoměrného optimálního svalového zapojení, tak aby bylo celkové zatížení kloubů minimální.

Pro které diagnózy se metoda DNS nejčastěji užívá:

 • Vadné držení těla
 • Plochonoží
 • Idiopatická skolióza
 • Bolesti zad
 • Zhoršená koordinace pohybů
 • Úponové bolesti v oblasti kloubů – tenisový/oštěpařský loket, bolesti v oblasti ramenního kloubu, bolesti u lopatek, skokanské koleno, iliotibiální (ITB) syndrom, bolesti v oblasti kyčelních kloubů a další
 • Prevence úrazů

Pro koho je cvičení dle metody DNS vhodné:

 • pro ty, kteří trpí jednou či více z výše uvedených obtíží
 • pro ty, kteří cítí určitý diskomfort v oblasti pohybového aparátu
 • pro sportovce, kteří chtějí zvýšit svou přesnost a sportovní výkonnost
 • pro děti, které začínají se sportovní aktivitou
 • pro všechny, kteří se chtějí aktivně podílet na svém zdraví

Mechanická diagnostika a terapie dle Robina McKenzie (MDT)

Zakladatelem terapeutického konceptu „Mechanická diagnostika a terapie“ (ve zkratce MDT) je Robin McKenzie. V České republice je tato metoda také často nazývaná jako „Terapie dle McKenzie“. Terapeutický koncept MDT a jeho klinické postupy jsou rozsáhle podpořeny výzkumy a stávají se zásadními principy péče o pacienty s bolestmi páteře, svalů a kloubů.

Kdo byl Robin Mckenzie?
Robin Anthony McKenzie se narodil roku 1931 v Auclendu na Novém Zélandě. V roce 1952 získal kvalifikaci v oboru fyzioterapie a poté začal provozovat svou praxi ve Wellingtonu. Zde se s mimořádnou pílí specializoval na léčbu bolestí zad a páteře.

Robin McKenzie byl členem mezinárodní společnosti pro výzkum bederní páteře a čestným členem společnosti fyzioterapeutů na Novém Zélandě, Americe a Británii. Obdržel cenu společnosti Nového Zélandu (CNZM) a bylo mu uděleno nejvyšší ocenění od britské královny za služby, které vykonal pro fyzioterapii.

V roce 1982 založil Mezinárodní McKenzie Institut, který se postupně rozrostl do celosvětové vzdělávací organizace. McKenzieho metoda je celosvětově využívaná fyzioterapeuty, lékaři i chiropraktiky. Nejčastěji je užívaná u pacientů s bolestmi krční, hrudní a bederní páteře, avšak své zastoupení má také u bolestí periferních kloubů. Velmi zásadním aspektem úspěšné terapie je aktivní zapojení pacienta do léčebného procesu. Bez aktivní spoluúčasti pacienta nemůže být terapie úspěšná.

V čem spočívá princip terapie dle McKenzieho?
Většina bolestí zad má takzvaný mechanický původ. To znamená, že dlouhodobě se opakující denní pohyby a statické pozice mohou vyvolat bolesti. Mezi tyto pozice a pohyby patří například ochablý sed, luxování, vytírání, stoj v mírném předklonu, ať již u výrobní linky nebo nad kapotou auta, nekvalitní sed v autě. Všechny tyto vyjmenované pozice, které se v našem životě objevují, nutí naše tělo a páteř bojovat proti silám, které na páteř pouze jednostranně působí. Našemu tělu nejsou často dopřány potřebné kompenzace do opačného směru pohybu – tedy nejčastěji napřímené páteře či záklonu (který je dokonce často zakazován). Fyzioterapeut Robin McKenzie systematickým vyšetřováním svých pacientů zjistil, že pravidelně opakované pohyby, které vymaní člověka z jednostranného zatěžování páteře, často zcela odstraní akutní i chronickou bolest zad a současně obnoví funkce v daném přetěžovaném úseku páteře či periferním kloubu.

Výzkumy potvrdily, že velké procento klientů s bolestmi páteře velmi dobře reaguje na specifické cvičení, které jim bylo indikováno na míru dle podrobného předchozí vyšetření. Dalším zásadním aspektem úspěšné terapie bolestí zad je edukace klienta ohledně správného držení těla, jehož dodržování zabraňuje návratu obtíží a umožňuje klientovi, aby svůj zdravotní problém vyřešil sám a nebyl odkázán na neustálou časově náročnou péči lékařů. To v jiném slova smyslu znamená, že autoterapie klienta povzbuzuje a hlavně snižuje jeho závislost na lékaři a fyzioterapeutovi. Tato metoda podporuje schopnost lidského těla k přirozenému uzdravení, když je mu dána šance. Eliminuje se tedy nutnost medikace či chirurgického zákroku.

Pro koho je terapie určena?
Terapie dle McKenzieho je určena hlavně pro léčbu bolestí páteře. Bolesti mohou být jak v krční, hrudní, bederní či křížové oblasti, ale často se také objevují projekce do horních nebo dolních končetin (nepříjemné mravenčení či ostrá vystřelující bolest do rukou či nohou).
Vyšetření a terapie dle McKenzieho je určena pro každého, kdo má nepříjemné bolesti zad, ať již akutního či dlouhodobého charakteru. Vhodná je zejména pro ty, kterým se bolesti zad stále vracejí a fyzioterapie, aktivní cvičení či léky předepsané lékařem nepřinášejí dlouhodobou úlevu. Touto metodou pomáháme i klientům, kterým již hrozí operační zákrok nebo jej již podstoupili, ale bez významného efektu.

Sbalit / zavřít odstavec: INDIVIDUÁLNÍ LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA NA NEUROFYZIOLOGICKÉM PODKLADĚ

Fyzikální terapie

Součástí komplexní fyzioterapie, kterou nabízíme klientům v našem zařízení, je také fyzikální terapie. Jde o oblast fyzioterapie, která využívá účinků magnetického pole, ultrazvukového vlnění, elektrických proudů a impulzů, světelných paprsků a tepla. Tyto procedury vyvolávají pozitivní biologické změny v tkáních, a tím pomáhají v léčbě řady onemocnění.

Magnetoterapie

 • Magnetické pole napomáhá rozšiřování krevních cév, působí protizánětlivě, protibolestivě, protiotokově, uvolňuje svalové křeče a urychluje hojení kostí a měkkých tkání.
 • Využívá se např. po zlomeninách, při degenerativních a zánětlivých onemocněních pohybového systému, při funkčních poruchách a při mikrobiálních zánětech.
 • Léčbu je vhodné kombinovat s vodoléčbou, rehabilitačním cvičením, akupunkturou a laserovou terapií.
 • Naopak se nedoporučuje kombinace s léčbou steroidy, elektroterapií, radioterapií a ultrazvukem.
 • Aplikace: 30min., minimálně 3x týdně do počtu minimálně osmi terapií

Ultrasonoterapie /UZ/

 • Ultrazvuk je mechanické vlnění, při jehož aplikaci neprochází tkáněmi žádný elektrický proud. Vlivem UZ vlnění dochází k mikromasáži a lokálnímu zvýšení teploty tkání, kterou UZ prohřívá, změkčuje a přispívá k uvolnění srůstů.
 • Opakovaná aplikace UZ zlepšuje prokrvení tkání, vstřebávání otoků a výronů, tlumí bolest, zlepšuje metabolismus a uvolňuje svalové napětí.
 • Využívá se např. při artrotických změnách, zvýšeném svalovém napětí, při patních ostruhách, na jizvy a při subakutním stadiu krevních výronů.
 • Aplikace je individuální, záleží na stadiu onemocnění, délka procedury 3 – 10 minut
 • Cena: 50Kč /za aplikaci do 10 minut, na předpis hrazena zdravotními pojišťovnami

Elektroterapie

 • Využívá vlivu elektrických proudů anebo impulzů na organismus. Elektrický proud je do organismu přiváděn elektrodami vodivě připojenými na kůži.
 • Elektroterapie má analgetické účinky, napomáhá prokrvení tkání, uvolnění svalového napětí a k úpravě svalového tonu u patologicky ochablých svalových vláken.
 • Využívá se např. při bolestech kloubů a páteře, ochablých svalech a při brnění či mravenčení v horních končetinách (často přetížených od nepřetržité práce na PC).
 • Aplikace: 10 – 30 minut při jednom sezení

Laser

 • Laser je zařízení, které uvolňuje vysokou energii v podobě paprsku elektromagnetického záření. Pro účely terapie se využívá laseru s nízkým výkonem (do 500 mW).
 • Charakteristické vlastnosti koncentrovaného paprsku umožňují využití laseru ke zlepšení energetické bilance a k podpoře imunity organismu. Tato metoda je dlouhodobě klinicky ověřená, bez návykovosti a vedlejších účinků.
 • Aplikace laseru napomáhá k novotvorbě cév, k regeneraci poškozených tkání a ke zrání epitelu. Má též protizánětlivé a protibolestivé účinky.
 • Napomáhá např. k léčení vředů, jizev, oparů, při bolestivých funkčních poruchách pohybového systému, při poúrazových stavech, distorzích, hematomech, edémech, při degenerativním kloubním postižení, při degenerativních onemocněních páteře, při zánětech šlach, úponů a svalů.
 • Laser není možné využít k ozáření očí a štítné žlázy, v období 4 až 6 měsíců po radioterapii, při epilepsii, horečce, tumorech, k ozáření břicha a lumbální krajiny v těhotenství a při menstruaci.
 • Aplikace je individuální a závisí na typu onemocnění.

Lavaterm – prohřívací polštáře

 • Lavaterm jsou polštáře nahřívané v mikrovlné troubě. Využívají se k lokálnímu hloubkovému prohřívání. Tato procedura je pro klienta zpravidla velmi příjemná.
 • Působením tepla Lavaterm napomáhá k prohřátí a následnému uvolnění svalových struktur. Zároveň stimuluje povrchové tkáně, kde dochází k většímu prokrvení pokožky, zvýšení povrchové teploty a sekundárně k úlevě na vnitřních orgánech. Urychlují se metabolické změny v tkáních a dochází k odplavování kyselých látek z těla.
 • Lavaterm se využívá k uvolnění svalových spasmů a kontraktur, napomáhá k uvolnění zkrácených svalů, je oblíbený v oborech jako je sportovní medicína a gynekologie. Dále se využívá např. u chronických a degenerativních onemocnění pohybového systému včetně páteře, u revmatických onemocnění atp.
 • Kontraindikace: infekční choroby kůže, TBC kůže, všechny choroby v akutním stavu, stavy po hlubokých trombosach, neléčená epilepsie, aktivní psychotické stavy, po užití návykových látek a při nehojících se defektech kůže nejasné etiologie.
 • Aplikace: 5 – 20 minut, 2x -12x celkově. Ve sportovní medicíně i častěji.

Solux

 • Solux je výkonná lampa pro terapii teplem. Jde o intenzivní teplo, které prohřívá svalovou tkáň do hloubky, tím pacient získává pocit příjemného prohřátí a uvolnění. Solux je vhodné kombinovat s následnou rehabilitační péčí.
 • Využití soluxu je vhodné u chronických a degenerativních onemocnění pohybového systému včetně páteře, u revmatických onemocnění, při nachlazení, při bolestech svalů, při zánětech a neuralgiích.
 • Lampa může vyzařovat IR nebo UV záření. IR (infračervené) záření podporuje krevní oběh a tím působí např. proti rozvinutí chronického revmatismu, tiší bolest, únavu, stres a poskytuje úlevu od všech druhů artritidy, působí příznivě při sportovních a svalových zraněních, zasahuje proti kornatění cév, rozšiřuje tepny, cévy a kapiláry a stimuluje metabolismus.
 • UV (ultrafialové) záření příznivě ovlivňuje některé reakce nervového systému, zvyšuje odolnost k tělesné zátěži a je potřebné pro tvorbu vitamínu D.
 • Aplikace: 10 – 15 minut.

Biotronová lampa

Tato terapie byla vyvinuta švýcarskou firmou Bioptron a je založena na polarizovaném světle. Využívá aspektů světla, které jsou podobné části spektra produkovaného sluncem, ale vynechává nebezpečné UV záření, a tak využívá přirozené procesy jako součást uzdravování.

Světelná terapie BIOPTRON působí přirozeným způsobem: podporuje regenerativní kapacitu těla, a tak pomáhá tělu využít jeho vlastní léčebný potenciál.

BIOPTRON pomáhá:

 • urychlit hojení ran a poranění (např. rány po úrazech, popáleniny, rány po operacích)
 • odstraňuje bolest nebo snižuje její intenzitu (např. při artróze, bolest zad, ramen, krku, syndrom karpálního tunelu, výrony, pohmožděniny, natažení nebo natržení svalů a šlach, zánět šlach, tenisový loket)
 • při dermatologických onemocněních a problémech s pletí (např. akné, atopický ekzém, opary, lupénka)

Fototerapie působí pouze do hloubky 4cm, nepůsobí tudíž na vnitřní orgány, ale působí na kůži, podkoží, svaly a klouby.

Sbalit / zavřít odstavec: Fyzikální terapie

Mechanoterapie, manuální a masážní techniky

Rotoped a cvičení s náčiním

Rotoped
Víte, jaký je nejpřirozenější pohyb pro člověka? Chůze. A jaký je druhý nejpřirozenější pohyb? Jízda na kole. Mnoho z nás ale nemá čas ani možnost pravidelně jezdit na kole. Proto je vhodná jízda na rotopedu. Je vhodným doplňkem komplexního rehabilitačního programu.

Jízda na rotopedu má několik výhod

 • Zlepšuje kardiovaskulární systém.
 • Posilujete problémové partie – stehna, hýždě a břicho.
 • Snižujete krevní tlak, rozšiřujete kapacitu plic.
 • Spalujete tuky.

Význam cvičení labilních ploch v kondičně-kompenzačním tréninku.
Při cvičení na labilních plochách je základem vlastní váha člověka a pomocným prvkem therabandy (gumy) či míče.
Balančním tréninkem cíleně zaměstnáváme svaly v agonisticko-antagonistickém postavení a nutíme je do neustálé centrace kloubu. Jde tedy o to, abychom navodili co nejvěrohodněji situaci, do které se jedinec dostane v herní situaci či v běžném životě.

Cvičení na labilních plochách v kondičně-kompenzačním tréninku nám dokáže navodit situaci, kdy přesně nejsme schopni určit, z které osy pohybu jde na kloubní spojení větší síla, anebo že se poměry sil neustále mění. Při cvičeních na labilních plochách využíváme síly, kterou jednotlivec získal klasickým posilováním, zároveň však umocňujeme kvalitu cvičení tím, že na něj je vyvíjena, ať už terapeutem, trenérem nebo jím samotným díky nerovnovážné ploše míče síla, jdoucí z mnoha stran s neustále měnící se intenzitou.

Používáním labilních ploch při tréninku, léčbě a regeneraci se tak snažíme navodit pro tělo co nejekonomičtější zapojení svalových struktur a z toho plynoucí minimální zatížení kloubních ploch a jejich ideální osové zatížení.

Techniky měkkých tkání

jedná se o specifický druh ošetření, které má za úkol uvolnit spasmy svalů a svalové povázky – fascie – tzv. fasciální masáž v místech hyperalgických zón – tj. převážně míst, kde kůže a podkoží lne pevně ke spodině fascie a připravit tak tkáně k další terapii

Reflexní masáž

Soustava hmatů, působící tlakem na podkožní vazivo a ovlivňující reflexně míšní segmenty. Od reflexní masáže očekáváme: vytvoření vegetativní rovnováhy, normalizaci hormonálních a vegetativních funkcí, vylepšení funkce vnitřních orgánů v příslušném segmentu a zlepšení periferní cirkulace

Manuální lymfodrenáž

Mízní (lymfatický) systém je důležitou součástí imunitního systému. Buňky našeho lymfatického systému hrají neocenitelnou roli např. při tvorbě protilátek, při zneškodňování bakterií, virů a škodlivých látek, které se dostávají do těla potravou, vzduchem, pokožkou nebo vznikají jako odpady metabolismu a jsou vyloučeny pomocí mízních (lymfatických) cév a uzlin. Otoky, zduření a bolestivost lymfatických uzlin, únava a vyčerpanost jsou projevy zvětšeného zatížení našeho mízního systému a jako varovné signály si nutně zasluhují naši pozornost. Tyto příznaky mohou být důsledkem nevhodné skladby potravy, onemocnění, ale i stresové zátěže nebo zvýšené fyzické námahy.

Manuální lymfodrenáž pomáhá tomuto systému, aby zátěž dovedl zvládnout. Odpad z tkání je odváděn do cév lymfatické soustavy, choroboplodné zárodky jsou přeneseny do mízních uzlin, kde jsou zneškodňovány. Lymfatické masáže tak napomáhají organismu aktivovat vlastní obranný systém, a proto jsou vhodné pro všechny na posílení organismu.

Manuální lymfodrenáž je ovšem nejen léčebná metoda, ale díky pozitivním účinkům na kůži a podkoží i účinným ošetřením celulitidy, otoků a pokožky. Lehký tlak, používání kruhovitých či spirálovitých hmatů s pomalou frekvencí vychází ze znalostí lymfatického systému a směřuje odtok lymfy ke sběrným uzlinám. U manuální lymfatické masáže se nepoužívají žádné oleje, masážní emulze, ani jiné přípravky. Ošetřovaný nesmí cítit žádnou bolest.

Mobilizační terapie

mobilizace neboli navrácení hybnosti periferních kloubů a páteře do fyziologického rozmezí

Míčkování

masáž pomocí soft míčků různých velikostí, používá se na prokrvení povrchových struktur, ale také u dechového cvičení, na jemnou masáž obličeje nebo jako metoda před klasickou masáží

Sbalit / zavřít odstavec: Mechanoterapie, manuální a masážní techniky

Metoda SM systému dle MUDr. Richarda Smíška

Máte bolesti zad, výhřez meziobratlové ploténky nebo skoliózu páteře?
Nabízím odbornou výuku speciálního a účinného cvičení SM systém pro úlevu od bolesti a postupný návrat k plnému zdraví.

SM systém (stabilizace a mobilizace – pevná a pohyblivá páteř) je metoda cvičení se speciálním elastickým lanem, která Vás naučí správně zapojovat svaly do spirálních řetězců. Tato zřetězení vytváří v těle trakční sílu vzhůru, která odlehčuje tlak na meziobratlové ploténky a klouby, a tím umožňuje jejich výživu, regeneraci i léčbu. Zvětšením meziobratlového otvoru se zároveň zmenší tlak na nervový kořen, způsobující vystřelující bolest do končetin. Páteř se vyrovnává do střední linie.

Elastické lano umožňuje rozsáhlý pohyb končetin proti malé, postupně narůstající síle, která aktivuje svalové spirály. Lze ho uchytit třeba za nohu stolu, za topení, za madlo nebo za očko přivrtané do zdi, v přírodě za strom nebo větev. Může Vás doprovázet na dovolené nebo při sedavém zaměstnání v kanceláři.

SM systém posiluje oslabené a zároveň protahuje zkrácené svaly, a tím navrací tělu optimální pohyblivost, stabilizuje chůzi. Odcvičení základních 12 cviků trvá 10-15 minut, s rozšířeným cvičebním programem lze cvičit déle dle chuti, nálady a odhodlání. Ideální je cvičení každodenní!

Jaké zdravotní potíže pomáhá léčit SM systém

Cvičení SM systém se hodí začít cvičit při těchto zdravotních obtížích:

 • bolesti páteře
 • akutní výhřez meziobratlové ploténky
 • skolióza
 • vadné držení těla nejen u dětí – např.kulatá záda, zvětšená bederní lordóza
 • zúžený páteřní kanál
 • bolesti velkých kloubů
 • bolesti hlavy, závratě
 • hypermobilita
 • snížená plotýnka
 • plochonoží, vybočený palec
 • v průběhu celého těhotenství
 • doplněk rekreačního i vrcholového sportu s cílem předejít přetížení a degeneraci páteře a velkých kloubů, a tím i zlepšit sportovní výkon
 • je vhodné pro všechny bez ohledu na věk a pohlaví

Jak funguje SM systém

Metoda cvičení SM systému se vyvíjí postupně 30 let a 25 let se sbírají klinické zkušenosti s touto metodou u pacientů s těmito potížemi:

 • s bolestmi páteře v bederní, hrudní i krční oblasti,
 • u pacientů s akutním výhřezem ploténky
 • u skolióz

Metodu SM systému používají také mnozí sportovci včetně vrcholových, kteří si zařazují cvičení SM systém do svého kondičního tréninku pro zlepšení sportovního výkonu a aby předešli přetížení a degeneraci páteře a velkých kloubů při sportu.

SM systém má také velký význam při prevenci a léčbě poruch velkých kloubů:

 • kloub kyčelní
 • klouby kolenní a ramenní
 • klouby nohy a klenba nožní (tzv. ploché nohy)

SM systém je bez nadsázky cesta z ordinace ke kvalitnímu životu a zpět ke sportu.

Výhřez plotének – příčina bolesti zad

Jedním z nejbolestivějších onemocnění páteře je výhřez plotének. Příručka pro výuku SM systému definuje výhřez ploténky jako „prasknutí zadní části anulus fibrosus který podlehl dlouhodobé degeneraci“. Pro představu, co je výhřez plotének a jak jej SM systém léčí se běžte podívat na stránku s touto tematikou výhřez plotének příčina

Clip_5            Clip_6
Ukázka jak deformovaná ploténka zmenšuje meziobratlový otvor a utlačuje nervový kořen

Sbalit / zavřít odstavec: Metoda SM systému dle MUDr. Richarda Smíška

Metody Ludmily Mojžíšové

Jedna z cest , která vede k miminku

Metoda Ludmily Mojžíšové se ve skutečnosti zabývá převážně svalovinou pánevního dna. Na těchto svalech vlastně „leží“ ženské pohlavní orgány. Zvýšené napětí ve svalovině dna pánevního se může přenášet i na vejcovody, dělohu a pochvu, které pak nefungují normálně. Svůj podíl „viny“ zde mají i poruchy funkce páteře, protože odtud vycházejí nervy mířící k pohlavním orgánům. Mojžíšová se tedy vlastně zabývá svaly – ty zkrácené a příliš napjaté uvolňuje, ty oslabené posiluje.

Důležitá je spolupráce pacientky – musí 2x denně cvičit sestavu, kterou ji fyzioterapeut naučí a v průběhu léčby obměňuje. Dále dochází pacientka 1x za menstruační cyklus na kontrolu, kde terapeut aplikuje speciální masáže, pasivní pohyby a mobilizace. Tento cyklus se opakuje nejméně 6x, tedy přibližně po dobu půl roku. Čím je žena starší, tím delší dobu potřebuje k tomu, aby léčba byla úspěšná.

Úspěšnost metody – tedy počet otěhotnění – je 30-33%. Léčená žena se zbavuje i těžkostí jako jsou bolestivé měsíčky, bolesti hlavy, bolesti páteře atd.

Indikace k léčbě metodou Ludmily Mojžíšové

 • funkční neplodnost,
 • bolestivá, nepravidelná a často chybějící menstruace,
 • sexuální potíže – bolesti při pohlavním styku – dyspareunie,
 • opakované spontánní potraty,
 • patologický nález spermiogramu,
 • funkční bolesti zad,
 • zmírní bolesti zad při strukturálních změnách páteře, např. vyhřezlých meziobratlových ploténkách, Bechtěrevově chorobě, artrotických nárůstcích na páteři apod., změny strukturální samozřejmě neodstraní,
 • bolesti kostrče,
 • poruchy spánku,
 • bolesti hlavy, depresivní stavy a únava,
 • inkontinence u žen,
 • zácpa

Kterákoliv z výše jmenovaných diagnóz nebo obtíží musí být konzultována s lékařem

Trápí vás bolesti páteře a bolesti zad?

Trávíte celý den v práci, kde máte sedavé zaměstnání, nebo naopak pracujete se svým tělem v práci tak moc až ho přepínáte? Cítíte večer, bolesti páteře a zad, nebo máte páteř a záda zatuhlé ráno pro probuzení a cítíte, že něco není úplně v pořádku?

V dnešní době, kdy pohyb téměř vymizel z našeho pracovního života a my celý den v práci prosedíme, vozíme se autem, sedíme potom i doma na gauči nebo u počítače, dochází u většiny lidí, kteří nesportují, ke zkrácení a ochabování svalů. To má za důsledek svalovou nerovnováhu, díky níž vznikají blokády, uskřinutí, svalová křeč a to se projeví bolestí. V takovém místě se sníží metabolismus, místo je méně zásobeno krví, tudíž dostává méně živin a kyslíku, tolik důležitých pro správnou funkci všech orgánů.

Metoda paní Mojžíšové se zabývá postavením pánve. Pánev by měla být přiměřeně podsazena, což umožňují břišní svaly, hýžďové svaly a svaly dna pánevního. Pokud ale máte slabé břicho a slabé hýždě přetíží se svaly dna pánevního, sníží se metabolismus v malé pánvi, to znamená, jak již bylo vysvětleno, méně krve-méně živin a kyslíku pro orgány v ní. To způsobuje problémy jako bolestivé a nepravidelné menses,

Je-li v pořádku postavení pánve, zlepší se prokrvení v malé pánvi a zlepší se i funkce všech orgánů, které se v ní nachází.

Odstranit svalovou nerovnováhu lze jedině cvičením-trénováním svalů, jedny je třeba protahovat, druhé posilovat!!! Zajímavé je, že všichni bez rozdílu cvičí stejné cviky, i když každému pomáhají na něco jiného.

Pojďme si shrnout, která trápení způsobená naší nedobrou svalovou kondicí můžeme cvičením a mobilizacemi dle Mojžíšové zásadně ovlivnit:

– Funkční vertebrogenní potíže
troufám si tvrdit většinou až ze100 procent na úplné vymizení potíží a bolestí i u lidí s dlouhodobými, letitými potížemi.

– Vertebrogenní potíže na podkladě strukturálních změn
cvičební sestava přinese úlevu od bolestí jistě větší než 70-80 % (vyhřezlé ploténky meziobratlové, Schoermannova choroba, Bechterevova choroba, artrotické nárůstky na páteři, skoliotické držení, zvýšená lordóza či kyfóza), i když změny strukturální samozřejmě neodstraní.

– Skolióza u dětí mladších patnácti let
zásadní ovlivnění,kombinované s cvičením podle Schrotové, vede vždy k úspěchu a melo by být preferováno před šablonovitým přístupem mnohých pracovišť, která děti „uzamykají“ do korzetu a krunýřů a cvičení nepovažují za prvořadý, tedy podstatný krok k nápravě skoliózy a s ní souvisejících potíží, které si jedinec přenáší i do dospělosti.

– Coxartrózy, tedy artrózy kyčlí
vytvoření dokonalého svalového aparátu pomáhá jedinci s těmito problémy od bolestí, zkvalitňuje život.

– Bolesti kostrče, zevních pohlavních orgánu,
bolest při pohlavním styku, anorgasmie. Absence menstruačního krvácení u mladých dívek, řešená většinou jen hormonálně, cvičení dle Mojžíšové je úspěšné více než u 60 procent cvičících děvčat.

Sbalit / zavřít odstavec: Metody Ludmily Mojžíšové

Individuální léčebná tělesná výchova

Individuální léčebná tělesná výchova je souhrnem procedur, do kterého patří dechová gymnastika, kondiční cvičení, postizometrická relaxace svalů a nácvik „automobilizace“ a výuka prevence. Jde o ryze individuální přístup k problémům

Zde patří:

cvičení na gymballu, overballu, cvičení s therabandy:
cvičení pomocí velkého a malého míče částečně nafouknutého; má široké uplatnění (bolesti zad, v těhotenství, při cvičení s dětmi, posílení posturálního svalstva i AHSS, při inkontinenci)

cvičení s využitím labilních ploch = balanční = rovnovážné:
cvičení, které se dá využít u velkého množství diagnóz.
Využívá se k udržení a zlepšení lokomoční funkce pohybového systému, kompenzaci statického přetěžování, ale jde i o cvičení koncentrace a koordinace.

Pomocí labilních ploch se zvyšuje aktivita hlubokého stabilizačního svalového systému, který nám umožňuje vykonat koordinovaný pohyb, tedy dosáhnout maximální efektivity s minimální vynaloženou energií. Do tohoto hlubokého stabilizačního systému patří svaly pánevního dna, bránice, šíjové svaly, hluboké flexory krku, hluboké zádové svaly, které v koordinaci s břišními svaly fixují páteř. Při cvičení na labilních plochách dochází k centraci kloubů, tzn. jejich optimálnímu postavení v dané situaci při dané zátěži, tedy rovnoměrnému rozložení zátěže a tlaků na celou kloubní plochu a tím je chrání před poškozením. To je pro moderního člověka velmi důležité, protože při dnešní chudé pohybové pestrosti má častější poruchy typu artróz, blokád apod.

SM systém – Stabilizace a Mobilizace páteře
SM systém (stabilizace a mobilizace – pevná a pohyblivá páteř) je metoda cvičení se speciálním elastickým lanem, která Vás naučí správně zapojovat svaly do spirálních řetězců. Tato zřetězení vytváří v těle trakční sílu vzhůru, která odlehčuje tlak na meziobratlové ploténky a klouby, a tím umožňuje jejich výživu, regeneraci i léčbu. Zvětšením meziobratlového otvoru se zároveň zmenší tlak na nervový kořen, způsobující vystřelující bolest do končetin. Páteř se vyrovnává do střední linie.

Elastické lano umožňuje rozsáhlý pohyb končetin proti malé, postupně narůstající síle, která aktivuje svalové spirály. Lze ho uchytit třeba za nohu stolu, za topení, za madlo nebo za očko přivrtané do zdi, v přírodě za strom nebo větev. Může Vás doprovázet na dovolené nebo při sedavém zaměstnání v kanceláři.

SM systém posiluje oslabené a zároveň protahuje zkrácené svaly, a tím navrací tělu optimální pohyblivost, stabilizuje chůzi. Odcvičení základních 12 cviků trvá 10-15 minut, s rozšířeným cvičebním programem lze cvičit déle dle chuti, nálady a odhodlání. Ideální je cvičení každodenní!

Funkční trénink pomocí systému FLOWIN®
FLOWIN® Friction Training™ je tréninkový koncept, jehož základem je frikce, neboli smykové tření. Byl vytvořen pro posilování hluboko uloženého svalstva využíváním odporu působeného tíhou těla. Pomůcka se skládá z kluzné desky a sady malých podložek, jejichž materiál se podobá filcu. Podložky poskytují styčnou plochu mezi deskou a opěrnou plochou. Kontakt podložky a desky vytváří měnící se odpor v závislosti na velikosti a směru aplikovaného tlaku do podložky. Klient je tedy při cvičení sám sobě odporem i zátěží v závislosti na zvolené poloze a tlaku vynaloženého do podložky. Lze tak snadno ovládat velikost tření a vybrat si úroveň námahy.
Pomůcka byla původně vytvořena pro použití ve fitness, ale své využití si brzo našla i ve fyzioterapii. FLOWIN® je využíván pro zpestření a zefektivnění fyzioterapeutických metod jako jsou Dynamická neuromuskulární stabilizaceKlappovo lezeníProprioceptivní neuromuskulární facilitacekoncept Roswithy Brunkow a dalších.

Sbalit / zavřít odstavec: Individuální léčebná tělesná výchova

CENÍK SLUŽEB fyzioterapie

Výkony, které jsou součástí Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami a které jsou ordinovány lékařem na formuláři FT 06, jsou účtovány příslušné zdravotní pojišťovně.
Ceník platný od 15.3.2022
VÝKONY HRAZENO ZP SAMOPLÁTCE ČAS
INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE NE 700 Kč 1 návštěva
Komplexní terapie dle stanovené diagnozy NE 700 Kč 50 min.
Kineziologický rozbor – komplexní ANO 700 Kč 50 min.
Kineziologický rozbor – kontrolní ANO 350 Kč 30 min.
Individuální LTV – kondiční analytické metody ANO 300 Kč 30 min.
Individuální LTV na neurofyziolog. podkladě ANO 600 Kč 45 min.
Individuální LTV dle p. Mojžíšové – vyšetření ANO 700 Kč 50min.
Individuální cvičení pro těhotné NE 350 Kč 30 min.
Cvičení SM – systému dle Smíška ANO 350 Kč 30 min.
Individuální pilates ( Springboard) NE 350 Kč 30 min.
Měkké techniky ANO 350 Kč 30 min.
Mobilizace ANO 200 Kč 15 min.
Příplatek za použití analget.mastí si myorelax. mastí NE 20 Kč 1 aplikace
Reflexní a vazivová masáž pouze na LP ANO 400 Kč 30 min.
MASÁŽE
Klasická masáž částečná (záda a šíje) NE 350 Kč
Klasická masáž celková (záda,šíje a nohy nebo ruce) NE 700 Kč
Masáž těhotných celková ( záda a šíje ,nohy nebo ruce) NE 700 Kč
Masáž těhotných částečná( záda a šíje) NE 350 Kč
Klasická masáž DKK NE 350 Kč
Reflexní masáž plosek nohou NE 350 Kč
Klasická masáž šíje NE 350 Kč
Klasická masáž HKK NE 350 Kč
MASÁŽ LÁVOVÝMI KAMENY
Zadní část těla (záda, hýždě a nohy zezadu) NE 1 000 Kč
Celé tělo včetně obličeje a dekoltu NE 1 200 Kč
MANUÁLNÍ LYMFODRENÁŽE
Celková lymfodrenáž NE 1 400 Kč 1 návštěva
(krk + ruce + nohy + hlava)
Částečná lymfodrenáž NE 1 000 Kč 1 návštěva
(krk + ruce) nebo (krk + nohy)
Částečná lymfodrenáž NE 600 Kč 1 návštěva
(krk + hlava) nebo (krk + obličej)
ELEKTROTERAPIE
Ultrazvuk, Magnetoterapie ANO 80 Kč 1 aplikace
Elektroléčba II(galvanizace,diadynamik,TENS proudy,Traebertovy proudy, interferenční proudy ANO 80 Kč 1 aplikace
Selektivní stimulace oslabených svalů ANO 80 Kč 1 aplikace
Kombinovaná terapie (ultrazvuk+ elektroléčba) ANO 150 Kč 1 aplikace
Rebox ANO 80 Kč 1 aplikace
FOTOTERAPIE
Solux,Bioptronová lampa NE 70 Kč 1 aplikace
Laser NE 80 Kč 1 apl./10 min.
KINEZIOTAPE NE 200 Kč
Zapůjčení Bioptronové lampy do domácího prostředí 1 500 Kč 1 měsíc
TERMOTERAPIE – Teplé obklady NE 50 Kč 1 aplikace
Výpis ze zdravotní dokumentace na vyžádání NE 150 Kč
Sbalit / zavřít odstavec: CENÍK SLUŽEB fyzioterapie